سیدرضا نیری

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام و نام خانوادگی : سیدرضا نیری
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : حقوق مالی - اقتصادی

دور‌‌ه‌های سیدرضا نیری