محمدعلی برزنونی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام و نام خانوادگی : محمدعلی برزنونی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : -
- عضو هیئت علمی دانشگاه 
- مدرس مرکز آموزش مدیریت دولتی

دور‌‌ه‌های محمدعلی برزنونی